NubOps erbjuder ett ramverk för infrastrukturarkitektur. Ramverket omfattar:

  • Överblick, kategorisering och definitioner av ”datacenter and cloud infrastructure components”
  • Överblick, kategorisering och definitioner av ”system management services”
  • Överblick, kategorisering och definition av ”security management services”
  • Modeller i Visio som utformats utifrån olika perspektiv, anpassade utifrån målgruppens behov

Ramverket är utformat så att det går att beskriva och överblicka en organisations tekniska plattform på en abstrakt nivå. Detta är speciellt lämpligt att använda i dialog med dem som arbetar med annat än just IT.

Ramverket går vidare ner i detalj genom att beskriva logiska komponenter samt sub-komponenter. Avslutningsvis kopplas detta samman med de produkter (hårdvara och mjukvara) som organisationen har valt att standardisera på.

Det två främsta fördelen med detta är att det blir möjligt att skapa sig en helhetsbild av vad som kan vara en komplex plattform. Det blir även möjligt att avgöra hur nuläget ser ut samt vilka ytterligare tjänster som behöver implementeras för att antingen åtgärda brister eller möjliggöra nya lösningar genom att tillhandahålla tillräckligt skydd.

 Som stöd i detta ingår praktiska hjälpmedel som:

  • Worddokument med alla infrastrukturs komponenter och stödjande tjänster
  • Visiodokument som visualiserar innehållet i Worddokumentet i ett flertal olika modeller
  • Excelfil som gör det möjligt att koppla samman denna med Visiodokumentet så att Exceldokumentets information blir tillgängligt i Visiodokumentet, samt att information enkelt kan uppdateras.