Inom detta område ingår arbete med att skapa, granska eller förbättra följande:

 • Informationssäkerhetspolicy
 • IT-säkerhetspolicy
 • Granskning av informationssäkerhetsnivå
 • Tekniska IT-säkerhetsfunktioner
 • Business Impact Analysis (BIA)
 • Riskanalyser
 • Roller, ansvar, rutiner och uppföljning

Med tekniska IT-säkerhetsfunktioner avses funktioner som används för:

 • Härdning av hårdvara och mjukvara
 • Skydd mot skadlig kod
 • Kryptering av ”data at rest” och ”data in transit”
 • Autentisering och auktorisering (behörighetskontroll)
 • Integritet gällande PKI och certifikathantering
 • Åtkomstkontroll, t.ex. brandväggar och IPS
 • Sårbarhetsanalys i interna nätverk
 • Security Incident Event Management (SIEM)