Nubis Operandis (NubOps) har tre fokusområden vilka är:

 1. Konsulttjänster kring infrastrukturarkitektur och informationssäkerhet
 2. Ramverk och metodstöd för infrastrukturarkitektur
 3. Utveckling av en SaaS-tjänst för Cloud Architecture

Ramverk

Vårt ramverk för infrastrukturarkitektur omfattar dessa delar:

 • Hantering av verksamhetskrav, interna krav och externa krav
 • Styrande principer, business capabilities och icke-funktionella krav
 • Molntjänster och infrastrukturkomponenter
 • Tjänster för "systems management" och "security management"
 • Gränssnitt mot system- och lösningsarkitektur samt stödjande processer

Expertis

Följande är de specifika områden som utgör större delen av de områden som vi erbjuder rådgivning inom:

 • Molnstrategi, Cloud Security och Cloud Architecture
 • IT-arkitektur och IT-säkerhet för datacenter och private cloud
 • Implementation av funktioner för "governance" och IT-säkerhet i Azure, AWS och GCP
 • Metodstöd kring infrastrukturarkitektur med ett ramverk som stöder både cloud och datacenter
 • Ledningssystem för informationssäkerhet (LIS)

Utmärkande för oss är en lång erfarenhet av att arbeta med IT-arkitektur och IT-säkerhet enligt bästa praxis baserat på etablerade standarder, lagar och regelverk. Erfarenheterna omfattar arbete åt statliga myndigheter, med industriella kontrollsystem samt åt finansiella institut. Genom att dra nytta av NubOps erfarenheter kring Cloud, infrastrukturarkitektur och IT-säkerhet underlättas organisationers arbete med säkerhet, kontroll och efterlevnad i molnet.

Cloud Architecture

Arbetet med Cloud Architecture fokuserar på Azure, AWS och GCP. Fokus ligger främst på "governance" och "security", d.v.s. "Ops" delen i "DevOps". I detta ingår allt från övergripande policys, riktlinjer, referensarkitektur, lösningsarkitektur, till design och även implementation. Allt detta med effektiv förvaltning och kostandshantering i åtanke för att hålla nere kostnader och säkerställa kvalitet.

Mer information

Cloud Security

I detta område ingår att specificera och hantera säkerhetskrav för olika typer av molntjänster såsom SaaS, PaaS, IaaS och Containers. Dels oberoende av vilken molntjänst det är men även specifika krav för specifika molnleverantörer. I området ingår även att implementera "Security operations", genomföra säkerhetsanalys av nuläget kring hur saker har konfigurerats, vilka lösningar som används samt hur förvaltningen sker. Detta i syfte att identifiera brister som orsakar risker för en organisation.

Mer information

IT-arkitektur

Inom IT-arkitektursområdet stödjer vi organisationer med att utveckla strategier kring molnet, styrande principer som bygger på TOGAF samt med att skapa målarkitekturer. Med ett eget ramverk skapar vi en helhetsbild av nuläget, identifierar brister och kan föreslå förbättringsåtgärder. I syfte att förbättra prestanda, kapacitet, säkerhet, stabilitet och tillgänglighet i system.

Mer information

IT-säkerhet

Vårt erbjudande kring informationssäkerhet och IT-säkerhet omfattar Ledningssystem för Informationssäkerhet (LIS) såsom informationssäkerhetspolicy, IT-säkerhetspolicy, riktlinjer för säkerhet, icke-funktionella krav för IT-säkerhet samt utvärdering av IT-säkerhetsnivå i befintliga system.

Mer information

Nästa steg...

Vi berättar gärna mer om vårt omfattande ramverk som vi byggt upp under 10 års tid, vad vi kan erbjuda kring hantering av Cloud samt vad vi kan bidra med kring infrastrukturarkitektur eller IT-säkerhetsarkitektur.